Ibiheruka

UBUTUMWA KRISTO YOHEREREZA ABANYALAWODIKIYA

Share

"Ku bantu bishimira umucyo wabo nyamara bakaba badashobora kuwugenderamo, Kristo arababwira ati “Ni yo mpamvu mbabwira ko, ibitangaza byakorewe hagati muri mwe, iyaba byarakorewe muri Tiro n’i Sidoni baba barihannye kera, bakambara ibigunira, bakisiga ivu. Ni yo mpamvu mbabwira ko ku munsi w’amateka, i Tiro n’i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu [Abadivantisiti b’Umunsi wa Karindwi bakiriye umucyo mwinshi] mbese aho uzazamurwa ugezwe mu ijuru [ku byerekeranye n’amahirwe] ? Oya. Ahubwo uzamanurwa ugezwe ikuzimu mu bapfuye; kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyo biba byarakorewe muri Sodomu, na n’uyu munsi iba ikiriho. Ni yo mpamvu mbabwira ko igihugu cy’i Sodomu kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyawe.” –Urwibutso n'integuza 1 Kanama 1893

Mu mbabazi nyinshi no kwihangana kw’Imana yoherereza iri torero ubutumwa buricyaha n’ubutumwa bw’urukundo; bubereyeho gutandukanya ku kwemera gucyahwa na kristo. Ubwo butumwa butangwa n’intumwa Imana yitoranirije si izatoranijwe n’akazuyaze. N’ubutumwa bwerekana uburwayi bw’iryo torero bugatanga n’umuti warikiza. Ibyah.3:17-19.

«Kuko uvuga uti: ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye; utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n’impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama: ungureho izahabu nziza yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi; kandi ungureho imyenda yera, kugira ngo wambare, isoni z’ubwambure bwawe zitagaragara; kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugirango uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana n’ibihano; nuko rero; gira umwete, wihane».

Burya iri torero riri mukaga gakomeye.

Dore uko rirwaye.

Uburema : Mu matorero yacu hafi ya yose bamaze kuremara nta mibereho y’iby’umwuka ikibabamo. R.H.24/05/1892.

Ibitotsi : Itorero riri guhunikira rigomba gusohoka muri ibyo bitotsi by’iby’umwuka, rigakanguka kugirango ribone uko ryiyumvisha inshingano yaryo y’ingenzi yari yarategetswe kugeza ubu. Ikibabaje n’uko kugeza ubu iri torero ry’ubwoko bw’Imana ritari ryinjirana na Kristo ahera cyane aho Kristo agomba kurihongerera ibyaha byaryo R.H. 25/02/1980.

Ubuhumyi : muri izo ngirwa bakristo, benshi ni abategereje umwami bibereye ba simbirimo. Nta mwitero wo gukiranuka kwa Kristo bambaye. Biyita abana b’Imana ariko ntibejejwe ibyaha byaho. Barikunda kandi biyiziho ubukiranutsi. Ntabwo bazi Yesu. Ntibakunda Imana kuruta ibintu byose, ngo bibatere gukunda bagenzi babo nk’uko bikunda. Ntabwo basobanukirwa ubutindi bwabo mu by’umwuka nta n’ubwo bazi kwera icyo aricyo. Ni impumyi zidashobora gutahura ingaruka mbi y’ubwibone hamwe n’ibindi byaha byabo, bambaye inshaburi ‘ubushwambagara) bwo gukiranuka kwabo bakubitanye no gupfa amaso mu by’umwuka. Satani yatereye igicu hagati yabo na Kristo ntibakigira icyifuzo na kimwe cyo kwibaza ibirebana n’imirimo yera kandi itagira ikizinga y’umukiza wabo.

Amapfa mu byumwuka : Ubu dukeneye umwuka wera kugira ngo dushobore gusobanukirwa n’ukuri kwagenewe kino gihe cyacu. Nyamara amatorero yose arwaye umwuma mu by’umwuka. Twimenyereje kunyurwa n’ubucuti budashyitse tugirana n’Imana.R.H.25/2/1890.

Kwiyemera : Mw’iyerekwa ryanjye riheruka neretswe ndetse ubwo butumwa bw’ukuri budakebakeba butashohoje umugambi w’Imana. Ubwo bwoko businziriye mu byaha byabwo bakomeza kwirata ubukire no guhamya ko ntacyo bakennye. Benshi muri twe baribaza bati: uku gucyaha kose n’ukwiki? Kuki ibihamya biturega ubudatuza gusubira inyuma n’ibyaha bikomeye? Dukunda ukuri, dutera imbere, ntidukeneye imiburo no gucyahwa.T.V.1.:p376

Bikomereye abantu bibwira ko bameze neza mu by’umwuka, kandi bibwira ko ari abakire mu bumenyi, kwemera ubutumwa bubashinja ibyaha, kandi bubereka imibereho y’ubukene bwabo mu by’umwuka «Yeremiya 17:9». Neretswe ko abantu benshi birata ko ari abakristo bazima, nyamara nta mwambi na muto w’umucyo uva kuri Yesu bafite.

· Nta nararibonye nyakuri y’imibereho y’ijuru bagira.T1.P.375.

· Mu gihe ab’ubu butumwa bwerekejeho birata ko bageze ku rugero ruhanitse rw’i by’umwuka, umuhamya w’ukuri azanywe no gushyira iherezo ku mutekano w’ibyo bibwira, abamenyesha inyifato yabo nyakuri y’ubukene n’ubuhumyi mu by’umwuka. Icyo kigero kidakebakeba, kandi gishaririye ntigishobora kuba ikinyoma kuko ari ugushinja k’umuhamya ukiranuka. T1p.375

Mbega ubutindi butiyizi!!

  1. Kubura izahabu yatunganirijwe mu ruganda: Ukabura urukundo no kwizera kandi kubura urukundo ari ukubura Imana.1Yohani4:8 Kubura kwizera bigatera umuntu gutsindwa n’iby’isi; 1Yohana5;4
  2. Kubura imyenda yera: n’ukubura gukiranuka kwa Kristo. Utagufite ntashobora gutaha ubukwe bw’umwana w’Intama. Matayo22:12 Yesaya61:10,Iby.19:8
  3. Kubura umuti wo gusiga ku maso: n’ukubura umwuka wera utuma umukristo abona icyaha n’uburiganya bya satani akabizibukira, no kubona ukuri akakumvira. Yohana16:13, Abefeso1:17-18; Abar.8:9, Yohana2:20:27.

Burya s’ugushidikanya Kristo akingiraniwe hanze ya Laodokia. Nkuko tubibonye Imana, Yesu n’Umwuka Wera ntibari muri ryo. Ibyah.3:20.

Ellen White arabisongera ati:

Kw’itorero ritagira ubugingo, ntirigire na Kristo umuhamya w’ukuri avuga aya magambo ati: « nzi imirimo yawe…Ibyah.3:15-16».

Mwitondere ibi bikurikira: kuko uvuga uti….ibyah.3:17. Dore ubwoko bukomora icyubahiro cyabwo mu bumenyi bw’iby’umwuka n’imigisha bafite.

Ariko ntibitaye ku migisha Imana yabasagirije ritari rinabakwiriye. Ryabaye iryigomeke n’indashima. Ryibagiwe Imana, yaribereye icyo Imana ikunda kandi ibabarira yakorera umwana w’indashima kandi wononekaye ryanze ubuntu bwayo ryapfushije ubusa amahirwe yaryo. Ryagiye rizimira ibihe by’ingenzi ryirundurira mu kwishimisha, no mu kutanyurwa guteye agahinda. N’imihango y’imburamumaro no mu buryarya. Binyuza mu bwibone bwa gifarisayo ryishyize hejuru kugeza igihe ryivugaho aya magambo: ngo ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye.

Mbese Uwiteka ntiyohereje ubutumwa bukurikiranye bwo gucyaha, kuburira no guhamagara abo bantu bihagije? Mbese inama ze ntizahinyuwe kandi ntibayafashe nk’amanjwe? Kristo areba iby’umuntu atareba, yitegereza ibyaha bishobora gucogoza kwihangana kw’Imana, cyeretse gusa habayeho kwihana by’ukuri.

Kristo ntashobora kwishyiraho umutwaro w’amazina y’abantu banyuzwe n’uko bari kandi bumva bihagije ubwabo. Kristo ntiyakwirirwa agora se amuhendahendera kwita ku bwoko butiyumvamo amakene yo gufashwa nawe kandi bwirarira ko buzi byose ndetse ko bufite byose. MC Vol I. 418-419.

Burya ushaka gukira, abanza kumenya uburwayi bwe. N’uw’Imana ishaka gukiza ibanza kumwereka ibyaha bye. N’amahirwe ya Laodokia ashingiye k’ukwimenya no kwisobanukirwa.

«…Ibyiringiro bimwe rukumbi by’abanyalaodokia, bishingiye mu gusobanukirwa n’inyifato yabo mu by’umwuka no kumenya neza imiterere y’uburwayi bwabo». T1p.547.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*