Ibiheruka

Uburezi bubi: Gutetesha umwana

Share

Hari inzira igihumbi zo gutetesha umwana:
a) Kumenyereza umwana ibiryoherera: byatuma umwana yanga ibyokurya bitera igikuriro, akazimiza kuryoherwa, nyuma imbaraga zimusaba gukorana umwete zikamushirana.
b) Uba umutetesheje iyo umurinze cyane ubushyuhe, imvura, imbeho, urusaku rwo mu nzira, n’utuntu twose twa buri munsi tumuremerera. Bizamubyarira kubaho atinya inshingano, kutamenya gufata imyanzuro, kandi ahazaza bizamukoza isoni.
c) Kumushyonyagiza yumva. Namara kwiyumvisha ko ari uw’agaciro k’ikirenga, ntazongera kwirushya ashaka gutera imbere no gukosora ibyo atujuje.
d) Kwamamaza amafuti ye, byazatuma yibwira ko ntacyo ashoboye gutunganya, kandi azarangwa no kwitinya bikabije.
e) Kumwemerera utazuyaje ibyo yifuje byose, kugeza ubwo azibwira ko kugira ngo ugere ku cyo ushaka ugomba kurira cyangwa kuririmba iz’amajune.
f) Kudasohoza igihano wamaze kumubwira, ubitewe no kwibagirwa cyangwa intege nke. Vuba cyane umwana wawe azibwira ko ingaruka mbi y’igikorwa kibi ibaho gusa ari umwaku cyangwa ari impanuka.
g) Kumuhana urakaye. Ibyo bizatuma agira imyifatire yo kwigaragambya, kubangamira abandi, gukora imirimo atindagira, kuba umunyabwoba, gukorana ipfunwe no kuburagizwa.
h) Kumwereka ingero z’abantu bakuru batita ku ngaruka z’ibibi cyangwa badatinya kugayirwa ibyo badashoboye. Ni bwo uzabona uwo mwana agaragaza ikizizi imbere y’ibyokurya adashaka nka se, n’agaseseme nk’aka nyina, mu gihe abonye urukoko ruto hejuru y’amata ye, akazunguza umutwe nka sekuru iyo abonye ibyokurya byagaze.
Nguwo umwana watese. Azakurana ayo makosa atarigeze acyahwa, afite ibyo abura, azaba umugome cyane, cyangwa umuhanya. Azamara igihe kinini ari umutwaro ku babyeyi, ni we uziranguza ubuheruka ibyo bazigamye. Maze amaherezo azaba ashobora kubakubita avuga ko batamukoreye ibyo ashaka byose. Kandi urebye kure… ni ko bizaba!
"Ni ngombwa gucyaha abana bateteshejwe, kuko bagushije ishyano kandi byanze bikunze bazaba abahanya nibamara gukura. N’ubwo ari byiza kwita ku batereranywe, ariko undi mugabane w’impuhwe zacu ukwiriye kwerekezwa ku bana bafashwe neza, bashyonyagijwe, bahawe ibirenze ibyo bakeneye. Mu manyakuri, abo ni bo bagushije ishyano." (Education familiale, p. 169-170)

2 Ibitekerezo

  1. Aha hakwiriye ubwenge!

  2. Yego birakwiriye ko umuntu arera uzamugirira akamaro nawe ubwe akazakigirira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*