Ibiheruka

KWITANGIRA UMURIMO W’IMANA BUSHYA

Share

Iminsi ntihwana, haba ubwo umurimo w’Imana ukozwe mu buryohe abantu bakakirana ukuri ubwuzu, nyamara umwanzi aba arekereje ashaka inzitizi zose yatambika mu nzira y’ukuri. Muri icyo gihe ni bwo abakozi b’Imana baba bagomba gukorana kwihangana, gushinyiriza no kongera umwuka wo kwitambaho igitambo. Ibi si bishya Luteri yahanganye n’ubupapa agera ku ntsinzi, ariko ubwaka bukaze n’ibitekerezo by’abanyabwenge byari byubikiriye ngo bisenye umurimo. Mu itangira ry’umurimo, Ellen G White yarafite umurimo ukorerwa hagari wo guhuza udutsinda duto tutari twahitanwe n’urucantege   rwo 1844; abo bagaragu b’Imana barashikamye bongera umwete.

  • Kongera umwete mu gihe kibi ( ibyabaye mu gihe cya Ellen G White)

“Twagarutse ahitwa Middletown aho twari aho twari twasize umwana wacu muto igihe twari mu rugendo rw’i burengerazuba. Tukihagera dukubitana n’umurimo ukomeye. Kubwo gukunda imitima twiyumvisemo ko ari ngombwa gutanga igitambo gikomeye cyo gutandukana na Henry umuhungu wacu muto kugira ngo tubashe kwiyegurira umurimo w’Imana tutizigamye. Uwo muhungu yari kuntwara umwanya munini w’igihe cyanjye kandi nari ndwaye. Icyo cyari ikigeragezo gishaririye nyamara sinigeze nemera ko uwo mwana yitambika hagati yanjye n’inshingano yo gukiza imitima. Nizeraga ko ari Imana yari yaramutugaruriye igihe yarwaraga cyane akaremba, kumwemerera kunteshura ku nshingano byazaga gutuma Imana imunyaka.  Nagiye imbere y’Imana mu rwiherero mfite umubabaro ukomeye n’amarira menshi, nitambyeho igitambo, maze nzibukira umwana wanjye umwe rukumbi wari ufite umwaka umwe musigira undi kugira ngo amugirire impuhwe za kibyeyi kandi ahagarare mu mwanya wa nyina. Twamusize mu muryango wa musaza wacu Howland uwo twiringiraga bikomeye. Bari bafite ubushake bwo kutwikorerera imitwaro kugira ngo tugire umudendezo wose ngo dukore umurimo w’Imana. Twari tuzi ko bazita kuri Henry neza biruta kubana na we mu ngendo kandi akaba arerewe mu rugo rwiza rurimo ikinyabupfura. Ntibyari binyoroheye gutandukana n’umwana wanjye. Uburyo ako kana kandebanye agahinda n’umubabaro igihe nari ngasize ni yo shusho yangarukagamo amanywa n’ijoro; nyamara kubw’imbaraga z’Imana narabyiyibagije, mpitamo gukiza abandi. Umuryango wa Howland wabanye Henry umwishingiye ku kantu ako ari kose mu gihe cy’imyaka itanu.” 1T 87

“Umugabo yaretse umurimo wo guconga amabuye maze afata ishoka akajya akora umurimo wo kwasa inkwi. Yakoraga imirimo imuruhije kuva mu gitondo kare kugeza umwijima uje akorera ibice (cents) mirongo itanu by’idolari ku munsi. Twakomeje gukorana umwete wo gukora ibyiza twiringiye Imana. Sinigeze nivovota. Mu gitondo nashimiraga Imana ko yaturinze mu ijoro ryashize ndetse na nijoro ngashima Imana ko yaturinze muri uwo munsi wose.” CET 114.  

“Igihe twari Topsham twakiriye ibaruwa ya mwene data E. L. H Chamberlain, w’i Middletown, Connecticut, adusaba kuzitabira amateraniro yo muri iyo leta mu kwezi kwa Mata, 1848. Twafashe umwanzuro ko nituramuka tubonye uburyo tuzayajyamo. Umugabo wanjye yongeye kubaranwa n’umukoresha we asanga hari amadolari icumi yagombaga kumuha. Nafashemo amadolari atanu nyagura imyambaro twari dukeneye cyane maze ndemekanya ikoti ry’umugabo wanjye nditera ibiremo ku buryo ku mabako yaryo byari bigoranye kubona igitambaro cy’umwimerere. Twasigaranye amadolari atanu yo kutugeza Dorchester, Massachusetts.” CET 116  

  • Luteri mu bihe by’ubwaka

“Luteri yarwaniriye ubutumwa adatinya ahangana n’ibitero byaturukaga impande zose. Ijambo ry’Imana ryamubereye intwaro ishoboye muri buri ntambara. Akoresheje iryo Jambo yarwanije ubutegetsi bw’igitugu bwa Papa, ahangana n’abacurabwenge b’abahanga bishingikirizaga ku bitekerezo byabo kandi yari anashikamye nk’urutare ahanganye n’ubwaka bwashakaga kwihagika ku bugorozi.” GC 193; TS p.201

“Luteri ntiyigeze agira igitekerezo cy’uko azasakirana n’ubwaka bwaje kubyara ikibi gikomeye ku murimo w’ubugorozi. Yari abazi ko ari abantu badashishoza ngo barebe kure kandi batava ku k’ejo, abantu bavugaga ko bafite ubutumwa budasanzwe bahawe n’ijuru nyamara batashoboraga na gato kwihanganira ubavuguruje nubwo byaba inama cyangwa kubacyaha kurimo ubugwaneza bwinshi ntibashoboraga kubitegera amatwi. Abo baka bivugaga ko bafite ubutware bw’ikirenga bagasaba buri wese kwemera ibyo bavuga atagize icyo abaza. Ariko igihe byabaga ngombwa ko agirana na bo ikiganiro, yiyemeje guhangana na bo; afite ubutwari ashyira ahabona ibyo bibwiraga ako kanya abo baka bishukaga bahita bahunga Wittenberg baragenda.”

“Hashize agahe ubwo bwaka bucecekeshejwe; ariko nyuma y’imyaka mike bwongera kwadukana ubukana kandi buteje akaga gashishana.” GC 190; TS P.199

“Uwari akarishye cyane muri abo baka bose yari Tomasi Munze, akaba umugabo wari ufite ubushobozi bwinshi ku buryo iyo buza kuyoborwa neza yari kugera ku byiza byinshi; ariko ntiyari yarigishijwe iby’ishingiro bigize iyobokamana nyakuri.  Yari yuzuwemo n’igitekerezo cyo kugorora isi yose, nk’uko abandi baka bose bamera, yibagiwe ko ubugorozi bugomba gutangirira muri we. Yari afite inyota yo kubona umwanya wo hejuru no kwemerwa mu bantu kandi ntiyifuzaga kuba uwa kabiri ku muntu uwo ari we wese ndetse no kuri Luteri. Yavuze ko mu gufata ubutware bwa Papa bakabusimbuza ubw'Ibyanditswe, abagorozi babaga bari gushinga ubundi bupapa butandukanye n'ubwo. We ubwe yavugaga ko Imana yamuhaye umurimo wo gutangiza ubugorozi nyakuri.  Munze Yaravugaga ati: umuntu ufite uyu mwuka, ni we ufite kwizera nyakuri nubwo mu buzima bwe atakwirirwa yita ku byanditswe.”  GC 191; TS p.199

“Satani ntahwema kuyobya abantu akabatera gufata icyaha bakagihindura gukiranirwa, nuko gukiranirwa bakakwita gukiranuka.  Mbega ukuntu umurimo we ugera ku ntsinzi! mbega ukuntu kenshi abagaragu b’Imana bakiranuka batukwa kandi bagakobwa bazira guhagarara badatinya bakarengera ukuri! Nyamara abakorera satani abantu barabogeza bakabashyonyagiza bakabahanga amaso nk’abahowe Imana, mu gihe abakagombye kubahwa no gushyigikirwa bitewe n’ubudahemuka bwabo ku Mana, bateraganwa nk’ibicibwa ntibabiringire kandi bakabishisha.”

“Ubwo Luteri yabonaga ingaruka ubwaka buteje Ubugorozi, yagize umubabaro mu mutima wikubye kabiri uwo hari hashize igihe kirekere yaragiriye ahitwa Erfurt. Ibikomangoma byari bishyigikiye Papa byavuze ko inyigisho za Luteri ari zo nkomoko y’ubwigomeke kandi benshi bari biteguye kwemera iyo mvugo. Nubwo icyo kirego nta shingiro na rito cyari gifite, ntabwo cyari kubura guteza Luteri umubabaro ukomeye. Kuba umurimo wo kwamamaza ukuri wari gupfobywa muri ubwo buryo bitewe no kuwushyira ku rwego rumwe n'ubwaka, byasaga n'ibirenze ibyo ashobora kwihanganira. Ku rundi ruhande, abari bayoboye uko kwivumbura ntibangiraga Luteri ko yarwanije inyigisho zabo kandi ntiyemere ibyo bavugaga ko babonekewe n’umucyo mvajuru gusa, ahubwo yari yaranavuze ko ari ibyigomeke ku butegetsi bwa Leta. Mu kwihimura bamureze kuba umuntu wiyemera bikabije. Ubwo rero yasaga n’uwihamagariye urwango rw’ibikomangoma na rubanda.” GC 192; TS p.201

Haba ubwo abaka bafashwe nk’abakozi b’Imana

“Abayoboke b'itorero ry'i Roma bari bishimye, biteze kubona Ubugorozi busenyuka vuba vuba; kandi bakanenga Luteri bamugerekaho n'amakosa yari yaraharaniye cyane gukosora. Agatsiko k’abaka, kubwo kubeshya bavuga ko bahohotewe bikomeye, bashoboye kugira umugabane w’abantu benshi ujya mu ruhande rwabo, kandi nk'uko bikunze kuba ku bantu bishora mu buyobe, bageze ubwo bafatwa nk’abarenganirizwa kwizera kwabo. Bityo ba bandi bakoreshaga imbaraga zose barwanya ubugorozi bagiriwe impuhwe kandi bagashimagizwa nk’abantu bagiriwe nabi kandi bagakandamizwa. Uwo wari umurimo wa Satani, wari utejwe na wa mwuka wo kwigomeka wagaragariye bwa mbere mu ijuru.” GC 192; TS p.201

“Buri muntu wese muri abo barwanyaga ubugorozi yabaga afite inzira ye yihariye yirengagizagamo Ibyanditswe Byera maze agaha isumbwe ubwenge bwa kimuntu ko ari bwo soko y’ukuri n'ubwenge mu by'iyobokamana. Kwishingikiriza ku mitekerereze ya kimuntu biha ikuzo ubwenge bw'umuntu maze bikabuhindura ingingo nshingirwaho mu myizerere. Gahunda y'imikorere y'itorero ry'i Roma yavugaga ko ubuyobozi bw'ikirenga bw'itorero ryabo bufite inkomoko ku ruhererekane rutigera rusenyuka rwahereye ku ntumwa kandi rutajya ruhinduka mu bihe byose, maze iha icyuho gukabya mu bibi k'uburyo bwose no gusayisha bigatwikirizwa ubutungane bw'inshingano yahawe intumwa.” GC 193; TS p.201

“Abantu bari mu myanya yo kwiringirwa bagomba kumenya ko igihe cyose bishingikirije ku Mana bibagira aboroheje cyane hanyuma ya bene se bose. Uko barusha abandi umucyo no gusobanukirwa ukuri ni nako inshingano zabo zirusha iz’abandi kuremera. Nibambara gukiranuka kwa Kristo, bazisobanukirwa ko ari abantu baciye boroheje. Mu kuramya Imana no kwatura ibyaha byabo bizabahindura aboroheje cyane munsi y’ibindi biremwa byose ariko babe indashyikirwa mu gutanga urugero rwiza mu kintu cyose gitunganye kandi cy’icy’icyubahiro. Abavuga ko bubaha Imana ariko ntibagirane isano na Yo, bazabakoba kandi babagire urw’amenyo, babahoye kwera kwabo, kwicisha bugufi n’ubushishozi bwabo. Ariko ijuru rizaba ribishimiye rifatanije n’abafite imitima itaranangiwe no kwanga umucyo.” RH, December 16, 1890

Gusenga kwagize imbaraga

“Amasengesho yo mu rwiherero yavagamo imbaraga yanyeganyeje isi mu gihe cy’ubugorozi bukomeye. Aho mu rwiherero, ni ho abagaragu b’Imana bashingiraga ibirenge byabo mu masezerano yayo biturije. Mu gihe cy’amakimbirane yaberaga i Augsburg, ntabwo Luteri yamaraga umunsi adafashe nibura amasaha atatu asenga, kandi agatoranya ayo masaha mu masaha y’igihe cyiza cyo kwiga.” Ubwo yabaga yiherereye mu cyumba cye, abantu bumvaga asuka imbere y'Imana ibiri mu mutima we mu magambo yo “kuramya, kubaha ndetse n'ibyiringiro nk’igihe umuntu avugana n’incuti ye.” Yaravugaga ati: “Nzi neza ko uri Umubyeyi wacu n’Imana yacu, kandi ko utazabura gutatanya abatoteza abana bawe; kubera ko Wowe ubwawe uri kumwe natwe muri aka kaga. Uyu murimo ni uwawe, kandi ni wowe watwemeje kuwukora. Kubw'ibyo rero, Data turengere!”

  • Yakomeje abatinya

“Yandikiye Melanchthon wari uremerewe cyane n’umutwaro w'agahinda n’ubwoba ati: “Ubuntu n'amahoro muri Kristo bibane nawe.  Ngize nti, ‘muri Kristo’ ntabwo ari mu b'isi. Amina! Nanga rwose urunuka ibyo biguhangayikishije cyane bikaguherana. Niba inzira wayobotse atari iy’ukuri, yireke; ariko niba ari ukuri, kuki twagaragaza amasezerano y’Udutegeka kuryama tugasinzira nta bwoba ko atari ay'ukuri? . . . Ntabwo Kristo azigera abura kuboneka mu murimo w'ubutungane n’ukuri. Kristo ni muzima, ari ku ngoma, none ni iki cyadutera ubwoba?” GC 210

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*