Ibiheruka

INDWARA Z’IHEREREKANYAMURAGE

Share

 

  1. Ibisebe byo mu gifu n’amara

Indwara izwi nk’iy’ibisebe byo mu gifu no mu nkondo yacyo yo hasi aho gihurira n’urura ruto ndetse n’umuheha w’indurwe iva mu gasabo k’indurwe ko mu mwijima (ulcères gastroduodénaux), ishobora gukomoka ku mikorere mibi y’igifu ituma ibyokurya kenshi bidashira mu gifu neza. Bishobora kandi guterwa n’intekerezo mbi zituma ubwonko buhungabana mu mikorere yabwo. Ibi bisebe bifite n’izindi nkomoko nyinshi, zirimo nko kudatapfuna neza ibyokurya ngo binoge, agahinda, ishyari, n’ibindi. Umurage mubi w’intekerezo zidakora neza rero ni uwo kwirindwa.

  1. Kanseri na leucémies

Ni indwara mbi, ibarirwa mu ndwara eshanu zihangayikishije isi muri iyi minsi y’imperuka. Abahanga bo muri iyi si bayiburiye umuti, ntigira urukingo wakwiteza, kandi ni icyorezo, bitewe n’uko ari imwe mu ndwara z’iterambere zikomoka ku mirire.

Icyakora Imana mu rukundo rwayo, yabonye mbere y’igihe ko iminsi y’imperuka izaba yuzuye imibabaro itarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho (Daniel 12:1-2); maze iteganya ubutumwa bwo kunganira mwene muntu ugeze habi, bumwigisha uburyo bwo gufata neza ubuzima bwe ngo agire uruhare mu kuburinda kwangirika, mu mirire ye, mu minywere ye, mu myambarire ye, mu mibanire ye n’Imana n’abantu. Ni bwo butumwa bwiza bw’imbabazi buheruka bugarurira umuntu ibyiringiro (Malaki 4:2/3:20; Matayo 10:5-8).

Muri bwo ni ho dusanga inama z’uko umuntu yakwirinda kanseri n’izindi ndwara. Kugira ngo wirinde iyi ndwara ihangayikishije benshi, abakomeye n’aboroheje, wakunda gukoresha ibi bikurikira: ibyokurya biribwa bitagombye gutekwa (imbuto n’amatunda), by’umwihariko ibifite ibara ry’umuhondo n’iry’icyatsi kibisi). Ubwo ni ukuvuga karoti, inyanya, beterave, imboga z’amoko atandukanya, imbuto z’amoko atandukanye, n’ibindi.

Ingero za hafi twatanga ni nk’uko igihe ushaka kwirinda kanseri y’amabere, wakunda gukoresha amata ya soya, imbuto, imboga, amavuta y’ibihwagari, igitunguru cya onyo, tungulusumu, n’ibindi. Ushaka kwirinda kanseri y’igifu, wakunda gukoresha inanasi, ibigori, onyo, tungulusumu, amavuta y’ibihwagari, amavuta ya elayo, n’ibindi. Ushaka kwirinda kanseri ya prostate ku bagabo, wakunda gukoresha indimu, amapera, avoka, inyanya, inzabibu, amashaza y’urunyogwe, imiteja, amata ya soya, itunda ryitwa umutima w’imfizi, ibishyimbo n’ibindi. 

Ushaka kwirinda kanseri y’impyiko wakunda gukoresha inanasi, indium, ingano, mandarine, umwembe, avoka, amavuta ya elayo, inyanya mbisi, n’ibindi. Ushaka kwirinda kanseri ya nyababyeyi wakunda gukoresha karoti, soya, tungulusumu, ibigori, avoka, ibijumba, ibishyimbo, ibihaza, pastèque (water melon), umutonore w’ibishyimbo, onyo, n’ibindi.

  1. Indwara z’umwijima

Izi ndwara na zo zishobora gukomoka ku ihererekanyamurage. Ziri amoko atandukanye, kandi zishobora kuvurwa no gukingirwa mu buryo butandukanye, hakoreshejwe ibyokurya binyuranye. Kugira ngo wikingire cyangwa wivure umwijima, ibyo wakunda kwibandaho ni : imboga, harimo karoti, artichaut, beterave, radis, igitunguru cya onyo. Mu mbuto harimo itunda rya pomme (apple), inzabibu (raisins), inkeri, amaronji, umwembe, n’ibindi. Mu binyampeke byuzuye twavugamo nk’ingano, amasaka, ibigori, uburo, ibinyampeke byose muri rusange. Hari n’ibinyabijumba nk’ibirayi bicucumye ushobora kuvangamo na artichaut. Hari n’ibinyamisogwe, nka soya n’ibiyikomokaho.

Ugomba kwirinda inzoga, amavuta n’ibinure bikomoka ku nyamaswa byose, umunyu, inyama, ibirungo bikarishye, isukari y’imvaruganda, ikawa, icyayi, n’ibindi.

2 Ibitekerezo

  1. Muzatubwire ibimera byihariye byo kuvura no kwingingira indwara z’iherekanyamurage.Murakoze.

  2. Uwamahoro Beatrice

    murakoze nukuri Imana yabahishuriye izabahe kubana nayo mu bwami bwayo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*