Ibiheruka

Icyo twigira kuri Elisa

Share

Elisa ni we muhanuzi w’amahoro wagaburiye abanzi b’igihugu cyabo igihe bari bagiteye kandi ari we bashaka cyane (2 Abami 6:8-23), ariko ntiyabuze guhamagaza idubu zikica abana bigize ibyigomeke bo muri Isirayeli igihe bamusuzuguraga bamuserereza.

 “Elisa yari umuntu w’umugwaneza ufite umutima w’imbabazi; ariko yashoboraga no gukariha nk’uko bigaragarira mu byo yakoze mu nzira ijya i Beteli ubwo yakobwaga n’abasore batubaha Imana bo mu mudugudu. Abo basore bari barumvise iby’izamurwa rya Eliya maze babigira urwamenyo, ni ko kubwira Elisa bati “Zamuka, wamunyaruhara we! Zamuka wamunyaruhara we!”  Bakimukoba umuhanuzi arakebuka abavuma mu izina ry’Uwiteka, maze ‘idubu ebyiri z’ingore zivuye mu ishyamba, zitemagura abahungu mirongo ine na babiri bo muri bo.” 2 Abami 2:23, 24; PK 235.

“Iyo Elisa yemera ko ubwo bukobanyi butambuka ntacyo abukozeho, yari gukomeza gukwenwa no gutukwa n’inkozi z’ibibi kandi umurimo we wo kwigisha no gukiza muri icyo gihe gikomeye cy’akaga kari kugarije ishyanga, ntiwari kugera ku nstinzi…Ubugwaneza na bwo bugomba kugira aho bugarukira. Ubutegetsi bugomba kubumbatirwa nta kujenjeka bitaba ibyo abenshi bakabugira urw’amenyo ndetse bakabusuzugura. PK 237-238.

Amategeko ashyirirwaho kubuza abantu gukora ibibi, agasaba abayacumuyeho kwihana, agateganyiriza igihano uwanze kuva ku cy’ejo wese, kandi akarangira imbabazi ubabajwe n’uko yacumuye.

“Nubwo Kristo yitwaga Umwami w’amahoro, yarivugiye ubwe ati: Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota." Matayo 10:34.

“Uwari Umwami w’amahoro yabaye intandaro ya gatanya. Imiryango igomba gutandukana kugira ngo abambaza izina ry’Imana bakizwe. Abantu bose banga kwakira urukundo rwe rutagira akagero bazabona ko ubukristo ari inkota ihungabanya amahoro yabo.” OHC 328.

Ubwo Yesu yitegerezaga umutini uriho ibibabi bynshi ariko yawegera akawuburaho imbuto, yarawubwiye ati: “Umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose.” Abigishwa be barabyumva.” Mariko 11:14

Nubwo Yesu yari yaraje gukiza abanyabyaha bose, ariko abagereranywa n’umutini warumbye bose bafite umuburo mu kuvumwa kw’igiti cy’umutini.

“Abigishwa batangajwe no kubona Yesu avuma umutini. Ibyo ntabwo byari bihuje n’imyifatire ye isanzwe, bahoraga bamwumva avuga ko atazanywe no guciraho iteka abari mu isi, ahubwo yazanywe no kubakiza; nuko bibibuka aya magambo ngo: ‘kuko umwana w’umuntu atazanwe no kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza.’ Imirimo ye y’igitangaza yabereyeho kwegura, ntabwo ari ukurimbura. Abigishwa bari baramubonye ari Umuvuzi usubiza intege mu bugingo maze bibaza umugambi w’icyo gikorwa cyihariye.” DA  582.

Mu butumwa bwa Yesu bwose ubutabera n’imbabazi ntibijya bitandukanywa; ku mashami y’umuzabibu, atareze imbuto yaraciwe ashyirwa hamwe aratwikwa; mu mugani w’urushundura rwazanye ifi nziza n’imbi, imbi zatawe nta ruhare zibigizemo; mu mugani w’urukungu n’amasaka, urukungu rwahambiriwemo imiba ruratwikwa ariko amasaka yo ahunikwa mu bigega.

“Ni ibidashoboka kuri buri wese ko yakurikira Yesu Kristo by’ukuri atitandukanije n’imbaga nyamwinshi y’abatizera. Iyo abari mu isi baza kwakira Kristo, ntihari kubaho inkota yo gutandukanya; kuko bose bari kuba abigishwa ba Kristo bakagira ubumwe, kandi ubumwe bwabo ntibwari gucika. Ariko siko byagenze. Hirya no hino kuba umunyakuri kubyo umwe mu bagize umuryango yemezwa n’umutimanama, bimuhatira guhagarara wenyine… Umurongo umutandukanya na bo ukagaragara. Umwe ashikama ku Jambo ry’Imana abandi bakihambira ku mihango n’imigani y’abantu…” OHC 328.

“Imana si yo izana ibibi. Nta muntu ukwiriye gutinya kuba wenyine niba gusohoza inshingano bituma aba wenyine. Niba kureka ibyaha bituma tuba twenyine, uko kuba twenyine ni itandukaniro rigaragara hagati yo kwera no kwangirika, gukiranuka no kugiranirwa.  Nonese bitewe nuko imbaga nyamwinshi ihitamo inzira yo gukiranirwa, natwe duhitemo dutyo? Ijambo ry’Imana ritubwira ryeruye riti: “Ntugakurikize benshi gukora ibyaha, kandi nutangwaho umugabo ntukajye iyo abenshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi.” Kubara 23:2; TM 63.

“Nimugaruke bana basubiye inyuma mwe. Ni ko Uwiteka avuga. Kuko mbabereye umugabo kandi nzabakuramo umwe mu mudugudu, na babiri mu muryango mbajyane i Siyoni.” Yeremiya 3:14.

“Nimugaruke mwa bana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu.” “Dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu.” Yeremiya 3:22.

Ntibyemewe kurandura urukungu rutarēra, kandi ntibikwiriye kurekera urukungu mu masaka kandi rwamaze kwera. Imbabazi zigirira umumaro uwemera icyaha cye.

 

Igitekerezo kimwe

  1. Angerus Imaniriho

    Murakoze cyane

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*