Ibiheruka

Gahunda nziza no kubaha itorero ry’Imana

Share

“Kandi turabahugura bene Data, kugira ngo mucyahe abica gahunda…” 1Abatesalonike 5:14

“Usuzuguye ubutegetsi bw’itorero, aba asuzuguye ubutegetsi bwa Kristo ubwe.”  JC 806; DA 805

Kwemera gucyahwa

“Umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, Ariko uwemera gucyahwa ni we ugira amakenga.” Imigani 15:5

“Hari ubwo natwikiriye ibicumuro byanjye nka Adamu, Ngahisha ibyaha byanjye mu gituza, Mbitewe no gutinya iteraniro rinini, Ngaterwa ubwoba no kugawa n’indi miryango, Bituma nceceka sinsohoke?.” Yobu 31:33-34

“Mwana wanjye, ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana, Kandi ntugwe isari nagucyaha. Kuko uwo Uwiteka akunze ari we ahana, Kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Nimwihanganira ibihano, muba mugaragaje ko muri abana b’Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Ariko niba mudahanwa nk’abandi bose, noneho muba muri ibibyarwa mutari abana nyakuri.” Abaheburayo 12:5-8

“Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane.” Ibyahishuwe 3:19

Kwemera inama

“Aho inama itari imigambi ipfa ubusa, Ariko aho abajyanama benshi bari irakomezwa.” Imigani 15:22

“Imigambi yose ikomezwa n’inama, Kandi uzajye gusembura intambara ufite inama z’ubwenge.”Imigani 20:18

“Aho abayobora b’ubwenge batari abantu baragwa, Ariko aho abajyanama bagwiriye haba amahoro.”Imigani 11:14

“Yemwe abatagonda ijosi, mwe abatakebwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya Umwuka Wera!” Ibyakozwe 7:51

“Nuko mukure mu mitima yanyu ibituma iba nk’imibiri itakebwe, kandi ntimukomeze kutagonda amajosi.” Gutegeka 10:16

Kumva abandi

“Dorere, erega ni byiza n’iby’igikundiro, Ko abavandimwe baturana bahuje!” Zaburi 133:1

“Ku byo gukunda bene Data mukundane rwose, ku by’icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we” Abaroma 12:10

“Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta.” Abifilipi 2:3

“Uvuga wese ko akurikiye Kristo wese nabone ko mugenzi we amuruta. Mwegeranye imirongo! Mwegeranye imirongo! Ubumwe butera imbaraga n’intsinzi naho kutavuga rumwe n’amacakubiri bizana intege nke no gutsindwa.”   TE vol2.p, 225; 5T 488

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*