Ibiheruka

Ukuri Kw’iki gihe

ICYO AMATEGEKO Y’IMANA AMARIRA UYUMVIRA

Kwibeshya cyangwa ubuhakanyi bitera benshi kwizera ko Yesu yakuyeho amategeko ubwo yabambwaga. Ibi ni ukwitiranya, ni yo mpamvu dukwiriye gusobanukirwa ko icyo Yesu yakuyeho ari urwandiko rwari rukubiyemo amategeko y’iby’imihango. “…Igahanagura urwandiko rw’imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba.” (Abakolosayi 2:14). Iki gitabo cyo gushinja Abisirayeli cyarimo amategeko yari yaranditswe n’ikiganza …

Ibikurikira

Akaga ko gukunda indamu mbi

Icyitegererezo kuri Balamu Yananiwe kuba umunyakuri (kudashobora kwerura ukuri) Yakunze gushyeshyengwa Yakunze ibiguzi “Balamu yari umuhanuzi w’Imana kandi yari umuntu mwiza. Nyamara yaje guhakana yirundurira mu gukunda indamu, nuko akunda ibiguzi byo gukiranirwa. Ubwo Balaki yamutumagaho intumwa, yari afite imitima ibiri, nuko ahitamo gukurikira indamu  ngo akomeze yemerwe kandi yubahwe …

Ibikurikira

AGACIRO K’AMATEGEKO Y’IMANA

1. Ntashobora guhinduka “Indunduro y’ijambo ryawe ryose ni ukuri, Amateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe.” Zaburi 119:160. “Uwiteka ntakiza abanyabyaha abanje gukuraho amategeko ye kandi ari yo rufatiro rw’ubutegetsi bwe mu ijuru no mu isi. Imana ni umucamanza, n’umurinzi wo gukiranuka. Gucumura itegeko ryayo incuro imwe …

Ibikurikira

GUTSINDA ABATUGISHA IMPAKA

Bene  data nubwo impaka  kenshi zitaba nziza, kandi  zikabamo n’iz’ubupfu tubuzwa n’Ijambo ry’Imana “1Timoteyo2:14,23-26” Zigabanura iby’umwuka no kwicisha bugufi cyane ku babwiriza b’abasore; zibatera kuba abantu biyemera; abarwanyi; zikamura urukundo ruboneye n’impuhwe byakagombye kuranga buri mukristo nubwo yaba arikumwe nuwo badahuje ibitekerezo, ndetse akaba ari ingume ko ukuri gutera imbere …

Ibikurikira

Ibuye rivuye k’Uwiteka

“Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n’intoki, rikamenagura ibyuma n’imiringa n’ibumba n’ifeza n’izahabu, ni uko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza. Kandi izo nzozi ni iz’ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa.”Daniyeli 2:45 Iri buye: Ryabonywe na Nebukadinezari “Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n’intoki, ryikubita ku birenge by’icyo …

Ibikurikira

Umunsi wera w’Isabato

Isabato Ni umunsi w’ikiruhuko uba buri cyumweru (utangira ku wa nyuma bamwe bita ku wa gatanu – Vendredi – nimugoroba ukarangira ku Isabato bamwe bita ku wa gatandatu – Samedi – nimugoroba). Ni ikiruhuko cyashyizweho n’Imana. (Petit Larousse (1980), p. 822). Isabato ni ikimenyetso cy’iteka ryose kiri hagati y’Imana n’ubwoko …

Ibikurikira

ABAPROTESTANTI NA NONE N’ABA KERA

  KUKI ABAPROTESTANTI B’UBU BATAKIMEZE NK’ABA MBERE ? Nk’uko byavuzwe, Abaprotestanti nyakuri bari abagorozi. Ni yo mpamvu bahakanaga inyigisho yose ikomoka ku bantu, bagasubiza abantu ku kuri kutavanze kwa Bibiliya. Bashakaga ubukristo bwo mu mutima buterwa n’ukko umuntu yabaye icyaremwe gishya, ntibatinyaga kurengera ukuri, bona n’ubwo byabasaba kumena amaraso. Ibyiringiro n’amakiriro …

Ibikurikira

ABASIGAYE BO KU MPERUKA

  Mu bihe byose Itorero ry’Imana ryagiye ritangizwa ibibwirizwa bikangurira abantu gukiranuka no kwihana. Hirya y’iryo kanguka ni ho habonekaga umutwe ugambiriye gushyira mu bikorwa ibyo wize, itorero rikaba rirabonetse. Mu isezerano rishya, tuhabona ibihe birindwi bitandukanye itorero ry’Imana ryanyuzemo, byashushanyijwe n’imiterere y’urugamba abantu b’Imana bagombaga gucamo mu bihe bitandukanye. …

Ibikurikira

INCAMAKE Y’AMATORERO ARINDWI

  Mu bihe byose Itorero ry’Imana ryagiye ritangizwa ibibwirizwa bikangurira abantu gukiranuka no kwihana. Hirya y’iryo kanguka ni ho habonekaga umutwe ugambiriye gushyira mu bikorwa ibyo wize, itorero rikaba rirabonetse. Mu isezerano rishya, tuhabona ibihe birindwi bitandukanye itorero ry’Imana ryanyuzemo, byashushanyijwe n’imiterere y’urugamba abantu b’Imana bagombaga gucamo mu bihe bitandukanye. …

Ibikurikira

PASIKA

Pasika yacu PASIKA (passer) : ni ijambo rivuga kunyuraho. Kuko Abayuda bakoreye ku bigaragara, kuri bo Pasika yari ikimenyetso cyo kuva mu Egiputa bakajya i Kanaani (Kuva 12 :13-14). Dore uko yakozwe n’Abisirayeli mu Egiputa : Bariye umwana w’intama wa Pasika bawurisha imboga zisharira Bawuriye bahagaze, bakenyeye bafashe inkoni, bumiwe, umuryango wose uri kumwe …

Ibikurikira