Ibiheruka

Ukuri mvajuru

AKAGA KO GUTUKA UMWUKA WERA

Kandi ntimuteze agahinda Umwuka Wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso, kugeza ku munsi wo gucungurwa.  Abefeso 4:30 “Abantu benshi ubu bishyize mu nzira yo gutuka Umwuka Wera w’Imana no gusuzugura ibyo bemejwe n’umutimanama. Bajya ku ruhade rubi babyihitiyemo. Bigomeka ku Mana. Bakandagirana imbabazi z’Imana, bagakerensa ubutabera bwayo. Baguye ikinya mu by’Umwuka …

Ibikurikira

Kwihana no kutaninira umutimanama

Kwihana “Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, Ariko ubyatura akabireka azababarirwa.” Imigani 28:13  “Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w’uburakari, ubwo amateka y’ukuri y’Imana azahishurwa.” Abaroma 2:5 “igihe cyo kuziba icyuho cy’ubunenganenzi bw’igihe cyashize. Mureke habeho ikangura ry’urukundo rwa mbere n’umuhati wa kera uhembuke. Mukoresheje kwatura …

Ibikurikira

Gahunda nziza no kubaha itorero ry’Imana

“Kandi turabahugura bene Data, kugira ngo mucyahe abica gahunda…” 1Abatesalonike 5:14 “Usuzuguye ubutegetsi bw’itorero, aba asuzuguye ubutegetsi bwa Kristo ubwe.”  JC 806; DA 805 Kwemera gucyahwa “Umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, Ariko uwemera gucyahwa ni we ugira amakenga.” Imigani 15:5 “Hari ubwo natwikiriye ibicumuro byanjye nka Adamu, Ngahisha ibyaha byanjye …

Ibikurikira

Umurimo Yesu akorera Ahera cyane

Ingingo y’ubuturo bwera bwo mu ijuru n’ibibukorerwamo ni icyigisho gikomeye muri Bibiliya (Abaheburayo 8:1), cyane cyane mu butumwa bwa malaika wa gatatu no mu mibereho y’umukristo nyakuri. Ni icyigisho gihishura inama y’agakiza n’urukundo rutarondoreka Imana yakunze umunyabyaha. Ni kigari cyane. Ubu tukimenyaho agace, ubumenyi bwacyo buzakomereza mu ijuru (1 Abakorinto …

Ibikurikira

ICYO AMATEGEKO Y’IMANA AMARIRA UYUMVIRA

Kwibeshya cyangwa ubuhakanyi bitera benshi kwizera ko Yesu yakuyeho amategeko ubwo yabambwaga. Ibi ni ukwitiranya, ni yo mpamvu dukwiriye gusobanukirwa ko icyo Yesu yakuyeho ari urwandiko rwari rukubiyemo amategeko y’iby’imihango. “…Igahanagura urwandiko rw’imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba.” (Abakolosayi 2:14). Iki gitabo cyo gushinja Abisirayeli cyarimo amategeko yari yaranditswe n’ikiganza …

Ibikurikira

Akaga ko gukunda indamu mbi

Icyitegererezo kuri Balamu Yananiwe kuba umunyakuri (kudashobora kwerura ukuri) Yakunze gushyeshyengwa Yakunze ibiguzi “Balamu yari umuhanuzi w’Imana kandi yari umuntu mwiza. Nyamara yaje guhakana yirundurira mu gukunda indamu, nuko akunda ibiguzi byo gukiranirwa. Ubwo Balaki yamutumagaho intumwa, yari afite imitima ibiri, nuko ahitamo gukurikira indamu  ngo akomeze yemerwe kandi yubahwe …

Ibikurikira

ITORERO KU RUGAMBA

“Simiyoni abaha impundu abwira nyina Mariya ati ‘Dore uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe n’ikimenyetso kigīrwa impaka.” Luka 2:34. “Kuba mu itorero ry’Imana ari nta mpaka no kuvurungana biharangwa, ntibigomba gufatwa nk’ikimenyetso cyemeza ko abana b’Imana bashikamye ku mahame y’ukuri. Tugomba gutinya ko bishobora guterwa …

Ibikurikira

UMUNYABYAHA NO KUBABARIRWA KWE

“Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, Ariko ubyatura akabireka azababarirwa.” Imigani 28:13. Icyo umunyabyaha asabwa ngo abone imbabazi haba ku Mana, ku wo yacumuyeho, cyangwa ku itorero, ni ukwemera ibyaha bye, nta nzitwazo ngo atinye ingaruka, ipfunwe cyangwa kwivovotera abamuvuga. Imana iti: “Icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo …

Ibikurikira

AGACIRO K’AMATEGEKO Y’IMANA

1. Ntashobora guhinduka “Indunduro y’ijambo ryawe ryose ni ukuri, Amateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe.” Zaburi 119:160. “Uwiteka ntakiza abanyabyaha abanje gukuraho amategeko ye kandi ari yo rufatiro rw’ubutegetsi bwe mu ijuru no mu isi. Imana ni umucamanza, n’umurinzi wo gukiranuka. Gucumura itegeko ryayo incuro imwe …

Ibikurikira

GUTSINDA ABATUGISHA IMPAKA

Bene  data nubwo impaka  kenshi zitaba nziza, kandi  zikabamo n’iz’ubupfu tubuzwa n’Ijambo ry’Imana “1Timoteyo2:14,23-26” Zigabanura iby’umwuka no kwicisha bugufi cyane ku babwiriza b’abasore; zibatera kuba abantu biyemera; abarwanyi; zikamura urukundo ruboneye n’impuhwe byakagombye kuranga buri mukristo nubwo yaba arikumwe nuwo badahuje ibitekerezo, ndetse akaba ari ingume ko ukuri gutera imbere …

Ibikurikira