Ibiheruka

Uburezi

Uburezi bubi: Gutetesha umwana

guteta

Hari inzira igihumbi zo gutetesha umwana: a) Kumenyereza umwana ibiryoherera: byatuma umwana yanga ibyokurya bitera igikuriro, akazimiza kuryoherwa, nyuma imbaraga zimusaba gukorana umwete zikamushirana. b) Uba umutetesheje iyo umurinze cyane ubushyuhe, imvura, imbeho, urusaku rwo mu nzira, n’utuntu twose twa buri munsi tumuremerera. Bizamubyarira kubaho atinya inshingano, kutamenya gufata imyanzuro, …

Ibikurikira

TERA UMUBYEYI WAWE KUMWENYURA

foto

Musore, mukobwa, nshuti mvandimwe; Imana y’amahoro ibane nawe. Iyi nyandiko yandikiwe wowe kugira ngo wongere kuzirikana agaciro, icyubahiro, ubuzima bwiza, amasaziro meza n’icyizere umubyeyi wawe yasazana ubigizemo uruhare. Ubu satani yahinduye imikorere kugira ngo abone umugabane utubutse w’abayoboke be. Yahisemo kwifashisha abana by’umwihariko abasore n’inkumi kuko bamuha umusaruro wagutse. Abatera …

Ibikurikira

Kubahana

kubahana

"Buri wese agomba guhagarara mu kivi cye no mu mwanya we, agakora umurimo we. Buri muntu ku giti cye muri mwe imbere y’Imana agomba gukora umurimo ukomeye wera kandi wagutse kubw’iyi minsi iheruka. Buri wese agomba kwikorera uburemere bwe bw’inshingano.  Imana irategura buri umwe wese ngo akore umurimo ashinzwe, kandi …

Ibikurikira

INGABO Y’UBUMANZI N’UBUSUGI

vierge-1

Ingabo y’ubumanzi n’ubusugi Nk’uko bisanzwe bizwi, ingabo ibereyeho gukingira. Mu buryo bw’ubwenge, iyo ngabo ni amakenga n’ubushishozi. Ubumanzi ni imico y’ubunyangamugayo y’igitsina gabo, ituma bifata, bakitegeka, bakiyobora, uhereye mu buto bwabo, bakirinda inshuti mbi, ubusambanyi, ubutinganyi, ubwomanzi. Bene abo amagambo yabo aba arimo ubwenge, kandi ari ku rugero. Uko kutishora …

Ibikurikira

GUTETESHA UMWANA

Hari inzira igihumbi zo gutetesha umwana: a) Kumenyereza umwana ibiryoherera: byatuma umwana yanga ibyokurya bitera igikuriro, akazimiza kuryoherwa, nyuma imbaraga zimusaba gukorana umwete zikamushirana. b) Uba umutetesheje iyo umurinze cyane ubushyuhe, imvura, imbeho, urusaku rwo mu nzira, n’utuntu twose twa buri munsi tumuremerera. Bizamubyarira kubaho atinya inshingano, kutamenya gufata imyanzuro, kandi ahazaza …

Ibikurikira

GUKORESHA IGIHE NEZA NO KWIHANGIRA IMIRIMO

· Gira igihe wageneye gusoma (1 Timoteyo 4:13), kidacibwamo no gusūrwa cyangwa ibirori. Jya ugira imirimo wageneye umunsi, iyo wageneye icyumweru n’iyo wageneye ukwezi. · Ntugafatanye ibiruhuko n’abanebwe, kugira ngo batazakurya amasaha y’akazi. · Jya ugira isaha nziza yagenewe kuryama, gusinzira n’iyo kubyuka. · Jya ugira isaha yo gutegura ibyokurya n’iyo kurya · Jya ubanza …

Ibikurikira

IVUGURURAMICO

uburezi-5

  Uburezi buboneye  “Aya mategeko ngutegeka… Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe…” “Nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ari ko ubwenge bwanyu n’ubuhanga bwanyu mu maso y’amahanga azumva ayo mategeko yose, akavuga ati ‘Ni ukuri iri shyanga rikomeye ni ubwoko bw’ubwenge n’ubuhanga’.” (Gutegeka 6:7; 4:6) “Ni yo nzira imwe rukumbi …

Ibikurikira

GUKUNDA IMIRIMO

macon

   “Wa munyabute we, sanga ikimonyo, witegereze uko kigenza kandi ugire ubwenge… Uzasinzira ugeze ryari wa munyabute we? Uzakanguka ryari?… Nuko ubukene buzakugeraho nk’umwambuzi, n’ubutindi bugutere nk’ingabo.” (Imigani 6:6-11) “Yesu… ati ‘Nkwiriye gukora imirimo y’uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora.” (Yohana 9:4). “Ubwanyu muzi yuko …

Ibikurikira

AMAKURU Y’UMURIMO

essa-ruhengeri-corr

  Amateraniro y’abanyeshuri muri ESSA RUHENGERI Nshuti bakundwa, tunejejwe no kubamenyesha amwe mu makuru y’umurimo w’ivugabutumwa, kubyabaye ejo hashize ku Isabato ya 24/9/2016. Mu kigo cy’amashuri yisumbuye ESSA/RUHENGERI, kiri i Musanze mu mujyi, iruhande rw’Ibitaro  bikuru bya Ruhengeri, habereye amateraniro y’abanyeshuri bo muri icyo kigo. Imyiteguro yayo yari yakozwe n’abanyeshuri …

Ibikurikira

AKAGA K’UBUNEBWE N’UMURENGWE

ubunebwe-numurengwe-333

  “Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe, uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n’imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge.” (Umubwiriza 9:10) “Inyanda ishyira ukuboko ku mbehe, ariko ntiyitamike.” (Imigani 16:24). “Dore iki ni cyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomu: ubwibone n’ibyokurya byinshi, n’ubukire bwe n’ubw’abakobwa be, …

Ibikurikira