Ibiheruka

Uburezi

Ubugwaneza imbere y’abaduhemukira

“Mwumvise ko byavuzwe ngo ‘Ukunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe. Ariko jyeweho ndababwira nti ‘Mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya. Matayo 5:43 “…. Impano ya Kristo ari yo murimbo w’ubugwaneza n’umwuka wo gutuza yahamijwe na wa Wundi udashobora kwibeshya ko ari yo y’igiciro cyinshi.  Buri wese muri twe ku giti cye …

Ibikurikira

GUKOMEZWA N’INSHINGANO

“Wa munyabute we, sanga ikimonyo, Witegereze uko kigenza kandi ugire ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, Ariko gihunika ibiryo byacyo mu cyi, Kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari, wa munyabute we? Uzakanguka ryari? Uti: Henga nsinzire gato, nihweture kanzinya, Kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko ubukene buzakugeraho nk’umwambuzi, N’ubutindi …

Ibikurikira

IMPINGA Y’ABANYABWENGE

Umunara ubamo abarinzi, usumba inkike, inkike ikingira umurwa, ni ko bimeze ku bantu b’Imana. Amahame n’amategeko ni uruzitiro rubakingira, abayobozi n’ababwiriza ni bo barinzi. Inshingano zo kuyobora abantu ukoresheje ukuri kw’Imana ni wo munara w’abarinzi. Ubwenge ni nk’umunara w’abarinzi kuko bufite imboni ireba kure bukereka nyirabwo akaga n’amahirwe, bukamuhitiramo ibyamugwa …

Ibikurikira

Imico myiza iraharanirwa ntabwo yizana

“Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w’inkone ze, kuzana abana b’abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w’umwami, n’ab’imfura bandi batagira inenge, ahubwo b’abanyaburanga, b’abahanga mu by’ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b’ingenzuzi mu by’ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y’umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw’Abakaludaya n’ururimi rwabo.”Daniyeli 1:3-4 “Imico …

Ibikurikira

Uburezi bubi: Gutetesha umwana

Hari inzira igihumbi zo gutetesha umwana: a) Kumenyereza umwana ibiryoherera: byatuma umwana yanga ibyokurya bitera igikuriro, akazimiza kuryoherwa, nyuma imbaraga zimusaba gukorana umwete zikamushirana. b) Uba umutetesheje iyo umurinze cyane ubushyuhe, imvura, imbeho, urusaku rwo mu nzira, n’utuntu twose twa buri munsi tumuremerera. Bizamubyarira kubaho atinya inshingano, kutamenya gufata imyanzuro, …

Ibikurikira

TERA UMUBYEYI WAWE KUMWENYURA

Musore, mukobwa, nshuti mvandimwe; Imana y’amahoro ibane nawe. Iyi nyandiko yandikiwe wowe kugira ngo wongere kuzirikana agaciro, icyubahiro, ubuzima bwiza, amasaziro meza n’icyizere umubyeyi wawe yasazana ubigizemo uruhare. Ubu satani yahinduye imikorere kugira ngo abone umugabane utubutse w’abayoboke be. Yahisemo kwifashisha abana by’umwihariko abasore n’inkumi kuko bamuha umusaruro wagutse. Abatera …

Ibikurikira

Kubahana

"Buri wese agomba guhagarara mu kivi cye no mu mwanya we, agakora umurimo we. Buri muntu ku giti cye muri mwe imbere y’Imana agomba gukora umurimo ukomeye wera kandi wagutse kubw’iyi minsi iheruka. Buri wese agomba kwikorera uburemere bwe bw’inshingano.  Imana irategura buri umwe wese ngo akore umurimo ashinzwe, kandi …

Ibikurikira

INGABO Y’UBUMANZI N’UBUSUGI

Ingabo y’ubumanzi n’ubusugi Nk’uko bisanzwe bizwi, ingabo ibereyeho gukingira. Mu buryo bw’ubwenge, iyo ngabo ni amakenga n’ubushishozi. Ubumanzi ni imico y’ubunyangamugayo y’igitsina gabo, ituma bifata, bakitegeka, bakiyobora, uhereye mu buto bwabo, bakirinda inshuti mbi, ubusambanyi, ubutinganyi, ubwomanzi. Bene abo amagambo yabo aba arimo ubwenge, kandi ari ku rugero. Uko kutishora …

Ibikurikira

GUTETESHA UMWANA

Hari inzira igihumbi zo gutetesha umwana: a) Kumenyereza umwana ibiryoherera: byatuma umwana yanga ibyokurya bitera igikuriro, akazimiza kuryoherwa, nyuma imbaraga zimusaba gukorana umwete zikamushirana. b) Uba umutetesheje iyo umurinze cyane ubushyuhe, imvura, imbeho, urusaku rwo mu nzira, n’utuntu twose twa buri munsi tumuremerera. Bizamubyarira kubaho atinya inshingano, kutamenya gufata imyanzuro, kandi ahazaza …

Ibikurikira

GUKORESHA IGIHE NEZA NO KWIHANGIRA IMIRIMO

· Gira igihe wageneye gusoma (1 Timoteyo 4:13), kidacibwamo no gusūrwa cyangwa ibirori. Jya ugira imirimo wageneye umunsi, iyo wageneye icyumweru n’iyo wageneye ukwezi. · Ntugafatanye ibiruhuko n’abanebwe, kugira ngo batazakurya amasaha y’akazi. · Jya ugira isaha nziza yagenewe kuryama, gusinzira n’iyo kubyuka. · Jya ugira isaha yo gutegura ibyokurya n’iyo kurya · Jya ubanza …

Ibikurikira