Ibiheruka

Imibereho

Banza usenge ubwo ukangutse

“Njya nzinduka umuseke utaratambika ngataka, Amagambo yawe ni yo niringira. Amaso yanjye abanziriza ibicuku, Kugira ngo nibwire ijambo ryawe.” Zaburi 119:147-148 “Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, Mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, Mbe maso ntegereje.” Zaburi 5:4 “Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n’Imana …

Ibikurikira

IBYIZA BYO GUSINZIRA NO KURYA KURI GAHUNDA

“Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana.” 1Abakorinto 10:31 Ntimuzi yuko muri urusengero rw’Imana, kandi ko Umwuka w’Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw’Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw’Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. 1Abakorinto 3:16-17 “Kwimika ipfa n’irari …

Ibikurikira

INDWARA Z’IHEREREKANYAMURAGE

  Ibisebe byo mu gifu n’amara Indwara izwi nk’iy’ibisebe byo mu gifu no mu nkondo yacyo yo hasi aho gihurira n’urura ruto ndetse n’umuheha w’indurwe iva mu gasabo k’indurwe ko mu mwijima (ulcères gastroduodénaux), ishobora gukomoka ku mikorere mibi y’igifu ituma ibyokurya kenshi bidashira mu gifu neza. Bishobora kandi guterwa …

Ibikurikira

INGABO Y’UBUMANZI N’UBUSUGI

Ingabo y’ubumanzi n’ubusugi Nk’uko bisanzwe bizwi, ingabo ibereyeho gukingira. Mu buryo bw’ubwenge, iyo ngabo ni amakenga n’ubushishozi. Ubumanzi ni imico y’ubunyangamugayo y’igitsina gabo, ituma bifata, bakitegeka, bakiyobora, uhereye mu buto bwabo, bakirinda inshuti mbi, ubusambanyi, ubutinganyi, ubwomanzi. Bene abo amagambo yabo aba arimo ubwenge, kandi ari ku rugero. Uko kutishora …

Ibikurikira

KWAMBARA NEZA

   “Umurimbo wanyu we kuba uw’inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ube uw’imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w’umwuka ufite ubugwaneza n’amahoro ari wo w’igiciro cyinshi mu maso y’Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, ni ko birimbishaga bagandukira abagabo babo…” (1 Petero …

Ibikurikira

INDYO ITERA KWITEGEKA

Indyo itera kwitegeka Dukeneye amavitamini menshi, ariko ayihariye mu gutera ubwenge guhagarara neza no kwitegeka, no kuboneza imico, ni B1, B2, na B6. Ayo mavitamini uko ari atatu atera ubwonko guhora ku gihe, kugira gahunda no kwitegeka. Aboneka ahanini mu mbuto n’ibinyampeke. “Daniyeli na bagenzi be bari bararezwe hakurikijwe amahame …

Ibikurikira

GUTETESHA UMWANA

Hari inzira igihumbi zo gutetesha umwana: a) Kumenyereza umwana ibiryoherera: byatuma umwana yanga ibyokurya bitera igikuriro, akazimiza kuryoherwa, nyuma imbaraga zimusaba gukorana umwete zikamushirana. b) Uba umutetesheje iyo umurinze cyane ubushyuhe, imvura, imbeho, urusaku rwo mu nzira, n’utuntu twose twa buri munsi tumuremerera. Bizamubyarira kubaho atinya inshingano, kutamenya gufata imyanzuro, kandi ahazaza …

Ibikurikira

GUKORESHA IGIHE NEZA NO KWIHANGIRA IMIRIMO

· Gira igihe wageneye gusoma (1 Timoteyo 4:13), kidacibwamo no gusūrwa cyangwa ibirori. Jya ugira imirimo wageneye umunsi, iyo wageneye icyumweru n’iyo wageneye ukwezi. · Ntugafatanye ibiruhuko n’abanebwe, kugira ngo batazakurya amasaha y’akazi. · Jya ugira isaha nziza yagenewe kuryama, gusinzira n’iyo kubyuka. · Jya ugira isaha yo gutegura ibyokurya n’iyo kurya · Jya ubanza …

Ibikurikira

IVUGURURAMICO

  Uburezi buboneye  “Aya mategeko ngutegeka… Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe…” “Nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ari ko ubwenge bwanyu n’ubuhanga bwanyu mu maso y’amahanga azumva ayo mategeko yose, akavuga ati ‘Ni ukuri iri shyanga rikomeye ni ubwoko bw’ubwenge n’ubuhanga’.” (Gutegeka 6:7; 4:6) “Ni yo nzira imwe rukumbi …

Ibikurikira

INKINGO ZIKINGIRA UMUBIRI

Nubwo kwibeshya bifite abayoboke benshi. Ukuri guheruka na ko gufite intego yo gukura abantu mu rujijo mu butamenya no mu burangare. Dore inzira 8 zo gufata neza umubiri wawe: Guhumeka bihagije Kunywa amazi no kuyiyuhagira Kota izuba ku rugero rwiza Kurya neza Imyitozo ngororangingo Kugenzura ibiro Kwiringira Imana Kuruhuka bihagije …

Ibikurikira