Ibiheruka

Imibereho

Imico myiza iraharanirwa ntabwo yizana

“Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w’inkone ze, kuzana abana b’abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w’umwami, n’ab’imfura bandi batagira inenge, ahubwo b’abanyaburanga, b’abahanga mu by’ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b’ingenzuzi mu by’ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y’umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw’Abakaludaya n’ururimi rwabo.”Daniyeli 1:3-4 “Imico …

Ibikurikira

IKIRAYI N’AKAMARO KACYO

Nubwo ikirayi ari ikiribwa tumenyereye, gikungahaye kuri byinshi: umunyu  w'ubutare (fer) wongera amaraso, na potasiyumu ituma amaraso avura vuba.   Gifite n'umunyu wa kalisiyumu ikingira rubagimpande. Gifite proteyine na  vitamini bituma kinogeka neza mu nda. Gifite imbaraga zikiza zirenze urugero.   Gufata ikirayi kinini, kugikamuramo umutobe, kuwuvanga n'ubuki. Ibyo bivura …

Ibikurikira

Icyo twigira kuri Elisa

Elisa ni we muhanuzi w’amahoro wagaburiye abanzi b’igihugu cyabo igihe bari bagiteye kandi ari we bashaka cyane (2 Abami 6:8-23), ariko ntiyabuze guhamagaza idubu zikica abana bigize ibyigomeke bo muri Isirayeli igihe bamusuzuguraga bamuserereza.  “Elisa yari umuntu w’umugwaneza ufite umutima w’imbabazi; ariko yashoboraga no gukariha nk’uko bigaragarira mu byo yakoze …

Ibikurikira

Agaciro k’umuntu imbere y’Imana

Yaremwe ku ishusho y’Imana “Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y’Imana ni ko yamuremye, umugabo n’umugore ni ko yabaremye.” Itangiriro 1:27. Yesu yishimira kubana na we “…Icyo gihe nari kumwe na yo ndi umukozi w’umuhanga, Kandi nari umunezero wayo iminsi yose, Ngahora nezerewe imbere yayo, Nkishimira mu …

Ibikurikira

AKAGA KIHISHE MU KURYA INYAMA

AKAGA KIHISHE MU KURYA INYAMA Nshuti bavandimwe dukunda twifuje kubagezaho iyi nyandiko ivuga ku kaga gakomoka mu kurya inyama. Nubwo kuzivuga nabi bisa no kwiteranya na benshi kubera uburyo zikunzwe, igihe kirageze ngo abantu basobanukirwe ko uburyo bwose bazikundamo zitazabura kuzanira ingaruka mbi ubuzima bwabo, kandi baca umugani ngo: “Uhishira …

Ibikurikira

AMAKARA NI UMUTI

Amakara y’intusi (eucalyptus) : aya makara y’intusi umurimo wayo ni ukunyunyuza imyanda iri mu mara. Amakara y’ibiti afite umumaro mwinshi mu murimo wo kuvura, aho ubwo bushobozi bushingiye ni mu kunyunyuza imyanda. Byaba binyuze mu kuyanywa cyangwa kuyarambika ahari kukubabaza ku ruhu, amakara afite ubushobozi bwo gutāngīra uburozi n’imbuto z’indwara, …

Ibikurikira

AMAZI NI ISOKO Y’UBUZIMA

Amazi ni ingenzi cyane mu buzima bw'ibibaho hafi ya byose haba ku nyamaswa, ibiguruka, ibimera ndetse n'umuntu. Dore bimwe mu by'ingenzi amazi agirira mwene muntu: Atuma habaho urugendo rw’intungamubiri zo mu byokurya mu mubiri, ndetse akagendesha n’amaraso n’imyanda Asana ahafite ibyo hatakaje Arinda utubuye mu miheha y’impyiko n’umwijima Afasha umubiri …

Ibikurikira

Uburezi bubi: Gutetesha umwana

Hari inzira igihumbi zo gutetesha umwana: a) Kumenyereza umwana ibiryoherera: byatuma umwana yanga ibyokurya bitera igikuriro, akazimiza kuryoherwa, nyuma imbaraga zimusaba gukorana umwete zikamushirana. b) Uba umutetesheje iyo umurinze cyane ubushyuhe, imvura, imbeho, urusaku rwo mu nzira, n’utuntu twose twa buri munsi tumuremerera. Bizamubyarira kubaho atinya inshingano, kutamenya gufata imyanzuro, …

Ibikurikira

TERA UMUBYEYI WAWE KUMWENYURA

Musore, mukobwa, nshuti mvandimwe; Imana y’amahoro ibane nawe. Iyi nyandiko yandikiwe wowe kugira ngo wongere kuzirikana agaciro, icyubahiro, ubuzima bwiza, amasaziro meza n’icyizere umubyeyi wawe yasazana ubigizemo uruhare. Ubu satani yahinduye imikorere kugira ngo abone umugabane utubutse w’abayoboke be. Yahisemo kwifashisha abana by’umwihariko abasore n’inkumi kuko bamuha umusaruro wagutse. Abatera …

Ibikurikira

Kubahana

"Buri wese agomba guhagarara mu kivi cye no mu mwanya we, agakora umurimo we. Buri muntu ku giti cye muri mwe imbere y’Imana agomba gukora umurimo ukomeye wera kandi wagutse kubw’iyi minsi iheruka. Buri wese agomba kwikorera uburemere bwe bw’inshingano.  Imana irategura buri umwe wese ngo akore umurimo ashinzwe, kandi …

Ibikurikira