Ibiheruka

Imibereho

Agaciro k’umuntu imbere y’Imana

umuntu

Yaremwe ku ishusho y’Imana “Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y’Imana ni ko yamuremye, umugabo n’umugore ni ko yabaremye.” Itangiriro 1:27. Yesu yishimira kubana na we “…Icyo gihe nari kumwe na yo ndi umukozi w’umuhanga, Kandi nari umunezero wayo iminsi yose, Ngahora nezerewe imbere yayo, Nkishimira mu …

Ibikurikira

AKAGA KIHISHE MU KURYA INYAMA

inyama

AKAGA KIHISHE MU KURYA INYAMA Nshuti bavandimwe dukunda twifuje kubagezaho iyi nyandiko ivuga ku kaga gakomoka mu kurya inyama. Nubwo kuzivuga nabi bisa no kwiteranya na benshi kubera uburyo zikunzwe, igihe kirageze ngo abantu basobanukirwe ko uburyo bwose bazikundamo zitazabura kuzanira ingaruka mbi ubuzima bwabo, kandi baca umugani ngo: “Uhishira …

Ibikurikira

AMAKARA NI UMUTI

amakara

Amakara y’intusi (eucalyptus) : aya makara y’intusi umurimo wayo ni ukunyunyuza imyanda iri mu mara. Amakara y’ibiti afite umumaro mwinshi mu murimo wo kuvura, aho ubwo bushobozi bushingiye ni mu kunyunyuza imyanda. Byaba binyuze mu kuyanywa cyangwa kuyarambika ahari kukubabaza ku ruhu, amakara afite ubushobozi bwo gutāngīra uburozi n’imbuto z’indwara, …

Ibikurikira

AMAZI NI ISOKO Y’UBUZIMA

Amazi

Amazi ni ingenzi cyane mu buzima bw'ibibaho hafi ya byose haba ku nyamaswa, ibiguruka, ibimera ndetse n'umuntu. Dore bimwe mu by'ingenzi amazi agirira mwene muntu: Atuma habaho urugendo rw’intungamubiri zo mu byokurya mu mubiri, ndetse akagendesha n’amaraso n’imyanda Asana ahafite ibyo hatakaje Arinda utubuye mu miheha y’impyiko n’umwijima Afasha umubiri …

Ibikurikira

Uburezi bubi: Gutetesha umwana

guteta

Hari inzira igihumbi zo gutetesha umwana: a) Kumenyereza umwana ibiryoherera: byatuma umwana yanga ibyokurya bitera igikuriro, akazimiza kuryoherwa, nyuma imbaraga zimusaba gukorana umwete zikamushirana. b) Uba umutetesheje iyo umurinze cyane ubushyuhe, imvura, imbeho, urusaku rwo mu nzira, n’utuntu twose twa buri munsi tumuremerera. Bizamubyarira kubaho atinya inshingano, kutamenya gufata imyanzuro, …

Ibikurikira

TERA UMUBYEYI WAWE KUMWENYURA

foto

Musore, mukobwa, nshuti mvandimwe; Imana y’amahoro ibane nawe. Iyi nyandiko yandikiwe wowe kugira ngo wongere kuzirikana agaciro, icyubahiro, ubuzima bwiza, amasaziro meza n’icyizere umubyeyi wawe yasazana ubigizemo uruhare. Ubu satani yahinduye imikorere kugira ngo abone umugabane utubutse w’abayoboke be. Yahisemo kwifashisha abana by’umwihariko abasore n’inkumi kuko bamuha umusaruro wagutse. Abatera …

Ibikurikira

Kubahana

kubahana

"Buri wese agomba guhagarara mu kivi cye no mu mwanya we, agakora umurimo we. Buri muntu ku giti cye muri mwe imbere y’Imana agomba gukora umurimo ukomeye wera kandi wagutse kubw’iyi minsi iheruka. Buri wese agomba kwikorera uburemere bwe bw’inshingano.  Imana irategura buri umwe wese ngo akore umurimo ashinzwe, kandi …

Ibikurikira

KWIRINDA IMIRIRE ITERA IRUBA

ble 2

  Gahunda y’Imana ntiyahaye umuntu kurya gusa, ahubwo yamugeneye n’ibyo akwiriye kurya. Muri byo harimo ibishinzwe imico, ubwenge, ubizima n’imbaraga. Tugomba kumenya ubwoko bw’ibyoturya, urugero bikwiriye kuribwaho, igihe kidahindagurika cyo kubirya, ibikwiriye guhuzwa, n’umutuzo n’amahoro byo kubiryana. Ijambo ritera abanyamakenga impagarara, ni irivuga ngo “Turi ibyo turya.” Kurya nabi kw’Abisirayeli …

Ibikurikira

KWIMENYEREZA IBYIZA

regarder 1

  Ibyo umuntu atekereza, biba byubatse amateka ye y’uwo munsi. Kandi byinshi mu byo umuntu atekereza, ni byo agambirira, kandi ibyo umuntu agambirira ni byo akora, kandi ibyo umuntu akora, ni byo bihinduka akamenyero. Kandi ibyahindutse akamenyero muri wowe, byaba byiza cyangwa bibi, uba uri umuhanga mu kubisohoza. Ni cyo …

Ibikurikira

KWIRINDA AMATSIKO MABI

CURIEUX VR

  « Amatsiko na yo ni umutego.—Iyamamazwa ry’ubutumwa bwiza rigenda ribangikanye n’umurimo w’imyuka iyobya. Ku bw’amatsiko, ubanza gukinisha iyo myuka, vuba cyane ukareshywa ukimara kurabukwa imikorere y’imbaraga irenze iya kimuntu, ukaba utagishoboye kwigobotora iyo mbaraga idakebakeba y’ubushake bw’inzaduka. » « Ibihome birinda umutima bikariduka. Ukazimiza imbaraga irwanya icyaha. Uhereye ubwo, nta wamenya urugero rwo …

Ibikurikira