Ibiheruka

admin@ubugorozi

Agaciro k’umuntu imbere y’Imana

Yaremwe ku ishusho y’Imana “Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y’Imana ni ko yamuremye, umugabo n’umugore ni ko yabaremye.” Itangiriro 1:27. Yesu yishimira kubana na we “…Icyo gihe nari kumwe na yo ndi umukozi w’umuhanga, Kandi nari umunezero wayo iminsi yose, Ngahora nezerewe imbere yayo, Nkishimira mu …

Ibikurikira

AKAGA KIHISHE MU KURYA INYAMA

AKAGA KIHISHE MU KURYA INYAMA Nshuti bavandimwe dukunda twifuje kubagezaho iyi nyandiko ivuga ku kaga gakomoka mu kurya inyama. Nubwo kuzivuga nabi bisa no kwiteranya na benshi kubera uburyo zikunzwe, igihe kirageze ngo abantu basobanukirwe ko uburyo bwose bazikundamo zitazabura kuzanira ingaruka mbi ubuzima bwabo, kandi baca umugani ngo: “Uhishira …

Ibikurikira

AMAKARA NI UMUTI

Amakara y’intusi (eucalyptus) : aya makara y’intusi umurimo wayo ni ukunyunyuza imyanda iri mu mara. Amakara y’ibiti afite umumaro mwinshi mu murimo wo kuvura, aho ubwo bushobozi bushingiye ni mu kunyunyuza imyanda. Byaba binyuze mu kuyanywa cyangwa kuyarambika ahari kukubabaza ku ruhu, amakara afite ubushobozi bwo gutāngīra uburozi n’imbuto z’indwara, …

Ibikurikira

AMAZI NI ISOKO Y’UBUZIMA

Amazi ni ingenzi cyane mu buzima bw'ibibaho hafi ya byose haba ku nyamaswa, ibiguruka, ibimera ndetse n'umuntu. Dore bimwe mu by'ingenzi amazi agirira mwene muntu: Atuma habaho urugendo rw’intungamubiri zo mu byokurya mu mubiri, ndetse akagendesha n’amaraso n’imyanda Asana ahafite ibyo hatakaje Arinda utubuye mu miheha y’impyiko n’umwijima Afasha umubiri …

Ibikurikira

GUTSINDA ABATUGISHA IMPAKA

Bene  data nubwo impaka  kenshi zitaba nziza, kandi  zikabamo n’iz’ubupfu tubuzwa n’Ijambo ry’Imana “1Timoteyo2:14,23-26” Zigabanura iby’umwuka no kwicisha bugufi cyane ku babwiriza b’abasore; zibatera kuba abantu biyemera; abarwanyi; zikamura urukundo ruboneye n’impuhwe byakagombye kuranga buri mukristo nubwo yaba arikumwe nuwo badahuje ibitekerezo, ndetse akaba ari ingume ko ukuri gutera imbere …

Ibikurikira

Uburezi bubi: Gutetesha umwana

Hari inzira igihumbi zo gutetesha umwana: a) Kumenyereza umwana ibiryoherera: byatuma umwana yanga ibyokurya bitera igikuriro, akazimiza kuryoherwa, nyuma imbaraga zimusaba gukorana umwete zikamushirana. b) Uba umutetesheje iyo umurinze cyane ubushyuhe, imvura, imbeho, urusaku rwo mu nzira, n’utuntu twose twa buri munsi tumuremerera. Bizamubyarira kubaho atinya inshingano, kutamenya gufata imyanzuro, …

Ibikurikira

Lawodikiya n’umugayo wayo bivuze iki?

“Ubutumwa kuri Lawodikiya burerekeza ku Badivantisti b’Umunsi wa Karindwi, bahawe umucyo mwinshi ariko ntibawugenderamo, bagerageje kwigira beza mu byizerwa ariko ntibanyuze mu nzira Umwigisha wabo yabayoboyemo, niba batihannye bazarukwa.” (Ubutumwa bwatoranijwe v. 2, p. 53; 2SM, 66; MC2, p. 75)   “Itorero ry’Abadivantisite b’Umunsi wa Karindwi rizapimirwa ku minzani yo …

Ibikurikira

KWIFATANYA N’AMADINI YAYOBYE

“Ntimwifatanye n’abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n’umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali, cyangwa uwizera n’utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw’Imana rwahuza rute n’ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw’Imana ihoraho? Nk’uko Imana yabivuze iti “Nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana …

Ibikurikira

TERA UMUBYEYI WAWE KUMWENYURA

Musore, mukobwa, nshuti mvandimwe; Imana y’amahoro ibane nawe. Iyi nyandiko yandikiwe wowe kugira ngo wongere kuzirikana agaciro, icyubahiro, ubuzima bwiza, amasaziro meza n’icyizere umubyeyi wawe yasazana ubigizemo uruhare. Ubu satani yahinduye imikorere kugira ngo abone umugabane utubutse w’abayoboke be. Yahisemo kwifashisha abana by’umwihariko abasore n’inkumi kuko bamuha umusaruro wagutse. Abatera …

Ibikurikira