Ibiheruka

admin@ubugorozi

Akaga ko gukunda indamu mbi

Icyitegererezo kuri Balamu Yananiwe kuba umunyakuri (kudashobora kwerura ukuri) Yakunze gushyeshyengwa Yakunze ibiguzi “Balamu yari umuhanuzi w’Imana kandi yari umuntu mwiza. Nyamara yaje guhakana yirundurira mu gukunda indamu, nuko akunda ibiguzi byo gukiranirwa. Ubwo Balaki yamutumagaho intumwa, yari afite imitima ibiri, nuko ahitamo gukurikira indamu  ngo akomeze yemerwe kandi yubahwe …

Ibikurikira

GUKOMEZWA N’INSHINGANO

“Wa munyabute we, sanga ikimonyo, Witegereze uko kigenza kandi ugire ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, Ariko gihunika ibiryo byacyo mu cyi, Kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari, wa munyabute we? Uzakanguka ryari? Uti: Henga nsinzire gato, nihweture kanzinya, Kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko ubukene buzakugeraho nk’umwambuzi, N’ubutindi …

Ibikurikira

KUBAHA ABATURUTA UBUKURU

"Ujye uhagurukira umeze imvi, wubahe umusaza, utinye Imana yawe. Ndi Uwiteka." Abalewi 19:32 “Ubwiza bw’abasore ni imbaraga zabo, Kandi ubwiza bw’abasaza ni uruyenzi rw’imvi.” Imigani 20:29 “Imana yategetse ko hakwiriye kubahwa cyane cyane abasaza. Iravuga iti:Uruyenzi rw’imvi ni ikamba ry’icyubahiro, Bibonekeshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka.” Imigani 16:31 Bivuga …

Ibikurikira

IMPINGA Y’ABANYABWENGE

Umunara ubamo abarinzi, usumba inkike, inkike ikingira umurwa, ni ko bimeze ku bantu b’Imana. Amahame n’amategeko ni uruzitiro rubakingira, abayobozi n’ababwiriza ni bo barinzi. Inshingano zo kuyobora abantu ukoresheje ukuri kw’Imana ni wo munara w’abarinzi. Ubwenge ni nk’umunara w’abarinzi kuko bufite imboni ireba kure bukereka nyirabwo akaga n’amahirwe, bukamuhitiramo ibyamugwa …

Ibikurikira

Imico myiza iraharanirwa ntabwo yizana

“Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w’inkone ze, kuzana abana b’abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w’umwami, n’ab’imfura bandi batagira inenge, ahubwo b’abanyaburanga, b’abahanga mu by’ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b’ingenzuzi mu by’ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y’umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw’Abakaludaya n’ururimi rwabo.”Daniyeli 1:3-4 “Imico …

Ibikurikira

IKIRAYI N’AKAMARO KACYO

Nubwo ikirayi ari ikiribwa tumenyereye, gikungahaye kuri byinshi: umunyu  w'ubutare (fer) wongera amaraso, na potasiyumu ituma amaraso avura vuba.   Gifite n'umunyu wa kalisiyumu ikingira rubagimpande. Gifite proteyine na  vitamini bituma kinogeka neza mu nda. Gifite imbaraga zikiza zirenze urugero.   Gufata ikirayi kinini, kugikamuramo umutobe, kuwuvanga n'ubuki. Ibyo bivura …

Ibikurikira

Icyo twigira kuri Elisa

Elisa ni we muhanuzi w’amahoro wagaburiye abanzi b’igihugu cyabo igihe bari bagiteye kandi ari we bashaka cyane (2 Abami 6:8-23), ariko ntiyabuze guhamagaza idubu zikica abana bigize ibyigomeke bo muri Isirayeli igihe bamusuzuguraga bamuserereza.  “Elisa yari umuntu w’umugwaneza ufite umutima w’imbabazi; ariko yashoboraga no gukariha nk’uko bigaragarira mu byo yakoze …

Ibikurikira

ITORERO KU RUGAMBA

“Simiyoni abaha impundu abwira nyina Mariya ati ‘Dore uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe n’ikimenyetso kigīrwa impaka.” Luka 2:34. “Kuba mu itorero ry’Imana ari nta mpaka no kuvurungana biharangwa, ntibigomba gufatwa nk’ikimenyetso cyemeza ko abana b’Imana bashikamye ku mahame y’ukuri. Tugomba gutinya ko bishobora guterwa …

Ibikurikira

UMUNYABYAHA NO KUBABARIRWA KWE

“Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, Ariko ubyatura akabireka azababarirwa.” Imigani 28:13. Icyo umunyabyaha asabwa ngo abone imbabazi haba ku Mana, ku wo yacumuyeho, cyangwa ku itorero, ni ukwemera ibyaha bye, nta nzitwazo ngo atinye ingaruka, ipfunwe cyangwa kwivovotera abamuvuga. Imana iti: “Icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo …

Ibikurikira

AGACIRO K’AMATEGEKO Y’IMANA

1. Ntashobora guhinduka “Indunduro y’ijambo ryawe ryose ni ukuri, Amateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe.” Zaburi 119:160. “Uwiteka ntakiza abanyabyaha abanje gukuraho amategeko ye kandi ari yo rufatiro rw’ubutegetsi bwe mu ijuru no mu isi. Imana ni umucamanza, n’umurinzi wo gukiranuka. Gucumura itegeko ryayo incuro imwe …

Ibikurikira