Kubura ibitotsi

Ni indwara itera ingorane zo kubura ibitotsi nijoro, cyangwa umuntu akajya akanguka hato na hato, akamara igihe kirekire atarongera gusinzira, bigaherekezwa no gucika intege mu ntekerezo cyangwa kugira intimba, gukanguka hakiri kare mu museso, no gusinzira mu gihe wakagombye kuba uri maso cyangwa ukajya uhondobera ku manywa mu gihe kitari icyo gusinzira, ihungabana ritunguranye ryo mu ntekerezo, n’ibindi.
Impamvu zibitera :
Ibibazo biguhangayikishije bikagutera impagarara mu ntekerezo
Umunaniro urenze urugero wo mu ntekerezo, cyane cyane ku bakoresha cyane ubwonko
Imivurungano yo mu ntekerezo itera umunaniro ; Intimba (agahinda) ; Ihungabana mu ntekerezo
Kureba imikino iteye ubwoba cyangwa ikoranwa imbaraga nyinshi cyane bigakangura intekerezo
Kunywa ibisindisha ; Kunywa itabi
Urusaku rwinshi, kubura umwuka mwiza wa okisijeni ku muntu ku giti cye cyangwa se uwo mwuka ukabura mu byumba baryamamo. Kuba ahantu hatinjira izuba rihagije n’umucyo w’amanywa.
Indyo nkene cyangwa se iy’indengarugero, itarimo intungamubiri zihagije, irimo ibintu byangiza umubiri.
Kwituma impatwe, imivurungano mu mikorere y’umwijima cyangwa iy’agasabo k’indurwe ko mu mwijima
Indwara ziterwa n’indiririzi (parasites), ubushyuhe cyangwa imbeho nyinshi mu gihe cyo gusinzira, …
Uburwayi bw’asima, kugira umuriro urenze ubushyuhe busanzwe bw’umubiri, guhura n’ibintu by’urucantege, igihe uri mu rujijo rw’ibyo wakora n’ibyo wareka cyangwa mu ngorane.
KURWANYA IBIBAZO BYO KUBURA IBITOTSI
Kuba ahantu hanogeye ubuzima bwawe :
Gukora imyitozo ngororamubiri iruhura umubiri n’intekerezo, mu buryo bushoboka bwose
Uburiri uryamaho bugomba kuba bushashe ku buryo umutwe werekera mu majyaruguru y’isi naho ibirenge bikerekera mu majyepfo y’isi, kugira ngo umubiri ube uri mu cyerekezo kimwe n’icy’umuyaga wo mu kirere mwiza utabangamiye ubuzima
Amabara y’amarangi asize mu nzu ku nkuta, ashobora kuba intandaro. Agomba kuba amabara atarabagirana cyane, nk’icyatsi, umweru, irya beje, ubururu.
Urumuri rw’itara ryo mu cyumba kiryamwamo rube rworoheje kandi rutwikiriwe n’ikindi kintu kibonerana
Kugira imyiteguro ihagije yo kugera ku bitotsi bikwiye :
Gusokoza imisatsi ikanoga neza kandi ikarambuka mbere yo kuryama
Igihe ugiye kuryama, gushyira mu buriri ibitambaro bishyushye ku birenge no hejuru gato y’ikibuno.
Gusoma igitabo gikomeye kandi gifite interuro ndende, ndetse kiruhije gusobanukirwa ariko kitaguhamura ahubwo kikaba icyo kukongerera ibyiringiro mu kubaho kwawe
Kwirinda gusoma ibintu bikurura irari ry’intekerezo, ukirinda kuvuga amagambo y’urukundo cyangwa ay’umubabaro mu gihe witegura kuryama, kwirinda kureba ibirangaza birimo kugaragaza ubugome cyangwa bikangura intekerezo mbere yo gusinzira
Imiti ikoreshwa inyuma ku mubiri :
Kwiyuhagira amazi ashyushye buhoro (kuri degere 34°-35°) bayavanze n’amazi y’ibimera bimwe nk’indabyo z’igiti cy’ironji cyangwa utubabi tumeze nk’inshinge tw’igiti cya pinusi
Gukandakanda (massage) mu mugongo ku ruti rw’umugongo, uvana hasi ujyana haruguru, ukoresheje imbere h’ikiganza (paume de la main) ; noneho ugakandakanda umugongo wose ukoresheje ibiganza usa n’aho ubizengurutsa uruti rw’umugongo werekeza mu mbavu kandi uvana hasi ujyana hejuru.
Gukandakanda munsi y’ikirenge mbere yo kuryama
Imiti inyobwa cyangwa iribwa :
Gukora imvange, wifashishije imigabane ingana y’ibimera bimwe nk’icunga risharira, timu (ushobora kongeramo n’ibindi nka basilic, camomille, lavande, marjolaine) : gufata ibitonyanga 20, inshuro 3 ku munsi buri gihe mbere yo kurya, ariko ukabivanga n’icya 2 cy’ikirahuri cy’amazi.
Mbere yo kuryama, kunywa ikirahuri kinini cy’amata y’ikivuguto havanzwemo ikiyiko 1 cyo kurisha ku meza cyuzuye amata y’ifu. Amata n’umushongi w’ibisheke bita melase (mélasse) bizanira umubiri umunyu ngugu wa kalisiyumu na vitamini B6, bitera umutuzo kandi bikagabanya uburibwe. Ushobora no gukoresha amata y’inshyushyu ashyushye, ikirahuri 1 washyizemo ikiyiko 1 cyangwa 2 by’ubuki.
Muri rusange, ibitotsi ntibitinda guhita bigarukira umuntu w’umunyabwenge ugira amakenga agakunda kunywa ibinyobwa bishyushye (amazi gusa cyangwa se avanzemo ibindi byatsi) bashyizemo ubuki, bigaherekezwa no kunywa amazi y’indabyo z’igiti cy’ironji, iyo gahunda igakorwa mbere yo kuryama.
Mu gihe cyo ku manywa, gukora imyitozo ngororamubiri, no kugendagenda buhoro utuje mbere yo kuryama, ni ibintu by’ingirakamaro cyane, bigira icyo bitanga mu kugarura ibitotsi.
Mu gihe iyo ndwara yigize icyigomeke ikanga gukira, umuntu ufite ibyo bibazo ategetswe kwibera mu cyaro mu misozi akava mu mijyi, agakunda kwibera ahantu hari ishyamba, no mu turere tw’imisozi iringaniye, itari miremire cyane cyangwa ngo ibe iyo mu mayaga y’ibibaya n’imisozi migufi cyane.
Uko umuntu agenda akura, ibitotsi ntibikomeza kuba bya bindi. Niba rero ugeze mu za bukuru, hakajya habaho ibihe byo kudasinzira mu majoro amwe n’amwe, ntibigomba kukuvugisha menshi. Kugira ikiruhuko cy’isaha imwe ku manywa mu mutuzo uhagije wirambuye ku buriri, bisana umubiri ku rwego rungana n’urwo gusinzira iminota 30. (Conseils pratiques en cas de …, V1, p. 254)
Ku bwa Dogiteri E. Shneider, « Kubona ibitotsi na byo ni ikibazo kigendanye n’uko witwara mu guhangana n’ubuzima n’ibibazo byabwo. Kugira umutuzo mu mibereho yawe nta mihangayiko, kwemera ibintu uko bibaye ntibiguhagarike umutima, kwirinda ibigutesha umutwe byose cyangwa kuyoboza abandi igitugu, kugira ubushake bwo gushyira ibibazo by’ubuzima byose mu migambi myiza, kwiringira Imana, ibyo byose bizanira umuntu umudendezo mu ntekerezo n’ibitotsi. » Umutima utuje, uhesha ubuzima bwiza :Imigani 14 :30 (Idem, p. 255).